Als we dat geloven hebben we echt bekering nodig. Of opwekking. Een God die alles kan en toch niet. Het zou toch erg zijn als we voor mensen met zondige karaktereigenschappen de boodschap hebben: God kan alles, behalve jou veranderen… Blijf maar wie u bent, u kunt er niets aan doen en God ook niet.

Aangepaste Bijbeluitleg

Als dat waar zou zijn, dan zullen we toch de Bijbel wat moeten aanpassen. Het klinkt dan (als klinkend koper) ongeveer zo:

Zie Ik maak alles nieuw (behalve uw karakter)

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar niet over uw karakter

Het oude is voorbij, zie alles is nieuw geworden* (*Let wel, dit geldt met uitzondering van uw karakter)

Dagelijks worden we naar het evenbeeld van Christus verandert, met uw zondige karakter blijft u echter voor altijd zitten

Een nieuwe schepping, helaas wel met behoud van oud karakter

Tenzij u wederom geboren wordt (al is het met instandhouding van uw oude karakter) kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan

Ongelooflijk.

Inderdaad.

Ongeloof en lijk. Onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Daarom is opwekking zo nodig.

God bekeert harten en heiligt karakters

Ons karakter heeft alles te maken met wie we zijn – dus ook wie we zijn los van Christus. En niets is zo moeilijk om te veranderen. De spraakverwarring komt mogelijk doordat karakter verward wordt met persoonlijkheid. Opvoeding, omgeving en ervaringen bepalen voor een groot deel het karakter van iemand. Dat is dus niet aangeboren, maar aangeleerd en gevormd. En gelukkig kan met Gods genade dat wel veranderen. Bekering raakt je hele mens-zijn, dus ook je zondige karakter.

Er is een diepere kern, die aangeboren is. Dat zijn eigenschappen die je persoonlijkheid bepalen. Maar zou Gods macht en genade niet zover reiken dat vernieuwing van je totale mens-zijn mogelijk is? Is de verlossende macht van Hem die hemel en aarde schiep en Zijn Zoon gaf, te beperkt?

De zonde waar Gods Geest van overtuigt, is de zonde van ongeloof.

Bekering gaat diep

Bekering is niet iets eenmaligs, maar gaat elke dag door. En gaat diep. Als het echt is. Het is een werk van Gods genade, voortvloeiend uit de wedergeboorte.

Luther stelde al in 1517:

‘Onze Heere en meester Jezus Christus heeft, toen Hij zei: “Bekeert u!”, bedoeld dat het hele leven van de gelovigen een bekering en boetedoening moet zijn.’

Bekering betekent een radicaal breken met de zonde. Efeze 4 zegt ons de oude mens af te leggen, die te gronde gaat door de misleidende begeerten en zich te bekleden met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 5 gaat dan door hoe die nieuwe mens zichtbaar wordt, in alle relaties. Maar hoe meer ik breek met de zonde, hoe meer ik ontdek hoe diep de zonde in mij zit. Des te meer heb ik Christus nodig. Daarom is het een voortdurend komen tot Hem in verootmoediging.

Zo raak je steeds meer geworteld en opgebouwd in Hem.

Kom naar Mij toe en leer van Mij wat misschien helemaal niet in je karakter zit…

Het karakter van de nieuwe mens

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.

En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar (Kolossenzen 3:12v).

Bekering is concreet

Bekering wordt heel concreet zichtbaar in je leven. Daar staat de Bijbel vol van. Concrete vermaningen, aansporingen. Karaktervormend. Of beter: karakter vernieuwend. Het raakt je gedrag (Jakobus 1:27, Efeze 4:1-3), je woorden (Efeze 4:29), je houding ten opzichte van de naaste (Efeze 4: 31-32), je relaties (Efeze 5:21-6:9) en je denken (Romeinen 12:2, Filippenzen 4:8, Kolossenzen 3:2). Bekering betekent je hele leven toewijden aan God, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk (Romeinen 12:1).

Een totale metamorfose – omkering, verandering.

En God zij dank – Gods macht en genade is zo groot, dat ook het zondige karakter geheiligd wordt.

Running to or from sin?

Het verhaal wordt verteld over een jong meisje dat Christus als haar Verlosser aannam en toen lid wilde worden van een plaatselijke kerk.

“Was jij een zondaar voordat je de Heere Jezus in je leven aannam?” vroeg een oude ambtsdrager.

“Ja, mijnheer,” antwoordde zij.

“En nu, ben je nog steeds een zondaar?”

“Om u de waarheid te zeggen, ik voel dat ik een grotere zondaar dan ooit ben.”

“Wat voor verandering heb je dan meegemaakt?”

“Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen”, zei ze, “behalve dat ik eerst een zondaar was die achter de zonde aanliep, maar nu ik gered ben, ben ik een zondaar die voor de zonde weg vlucht!”

Ze mocht lid worden van de kerk en ze bewees door haar leven dat ze echt bekeerd was.

Wat een karakter! Wat een verandering!

God kan alles. Zelfs karakters veranderen…

Zo maar wat gedachten van Amos, boer van beroep

© 2017 KwaSizabantu Nederland