KwaSizabantu.nl
Ga naar de Home-page
HOME 

Over Kwa Sizabantu

Herbouwd Auditorium

40 jaar opwekking

60 years of ministry

Google Earth foto van de zendingspost


Over ons
Wat is KSB zending
Hoe het begon
Bezoek aan KSB
Wij belijden
Chr. onderwijs
Domino Servite School
Contact


Informatie

Agenda Algemeen

Agenda Cederborg / Middelstum

Agenda Ceder / Boskoop

Agenda Jakobsbron/ Well

Boeken en Audio
Getuigenissen

Links


Centra

De Cederborg
De Ceder

De Jakobsbron

Redaktie

 

 

Acrobat Reader, gratis
Kostenlosen RealAudio-Player holen!
Kostenlosen MP3-Player holen

 

 

Internationale Christelijke School
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs

‘De Ceder’

Sinds 1 augustus 2012 is de cbs De Ceder een Internationale Christelijke School voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ‘De Ceder’!

Wat een mondvol! Maar het kan ook zo: Int. Chr. School De Ceder.
Brengt dat veranderingen met zich mee? Zeker! Als eerste: Engels wordt nu echt de onderwijstaal. En het Engelstalige ACE-programma wordt uitgebreid.

Maar het vak Nederlandse taal blijft een belangrijke plaats innemen. En bij het basisonderwijs blijft vaderlandse geschiedenis en aardrijkskunde bestaan naast Social Studies.

En – last but not least! – de leerlingen kunnen hun studie nu voortzetten op hoger niveau en een ICCE diploma halen.

De Ceder is een christelijke basisschool in Waddinxveen, die eind jaren negentig is begonnen. 
De school is een particuliere school en wordt dus niet bekostigd door de overheid maar uit oudercontributies. 
Ouders die hun kinderen onderwijs op de Ceder laten volgen, voldoen aan de leerplichtwet. 

Het streven van de school is om kleinschalig christelijk onderwijs te bieden, waarbij de Bijbel en de Bijbelse leefwijze geïntegreerd is in het onderwijs. De ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind en het opdoen van kennis en vaardigheden die het kind nodig heeft in de maatschappij, gaan hierbij hand in hand. 

Er wordt vier dagen per week op school les gegeven in Waddinxveen. 
Op vrijdag voeren de kinderen thuis opdrachten uit. 

De Ceder is gevestigd in twee lokalen van een verzamelgebouw aan de Mauritslaan (een voormalige school). 


De start vond plaats in september 1999, met 6 kinderen. Gedurende 8 jaar werden de lessen gegeven in een verenigingsgebouwtje van een speeltuinvereniging met aangrenzende speeltuin.

In 2007 kon dit nieuwe gebouw betrokken worden, met vriendelijke hulp van de gemeente Waddinxveen.

 

Uitgangspunten en Doel

De naam van de school is afkomstig van de Bijbelse ceder, een boom die onder andere genoemd wordt in 
Psalm 92:13 “De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon; geplant in het huis des HEREN, groeien zij in de voorhoven van onze God.” 
Het is onze wens dat onze kinderen dicht bij God zullen opgroeien.

Het ontstaan van de ‘De Ceder’ ontsprong aan de wens van de ouders om 
hun kinderen volgens de lijn geloof-gezin-school op te voeden. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan een opvoeding die gefundeerd is op de normen en waarden die de Bijbel als Gods Woord ons leert. Dit is van belang in de leerstof, maar eveneens in de persoonlijke contacten tussen leerkrachten en kinderen en kinderen onderling. 

Het doel van ons onderwijs is de kinderen de kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig en nuttig zijn in onze huidige maatschappij, maar altijd in samenhang met het doel dat God met ieder mens heeft: een leven tot Zijn eer.

De school is niet aan een bepaalde kerkelijke richting gebonden. Het initiatief voor de school is genomen door de Stichting Kwa Sizabantu Zending Nederland, een stichting die zich inzet voor de verkondiging van het
Evangelie en zich verbonden weet met de gelijknamige Zuid-Afrikaanse zendingspost in Kwa Zulu-Natal. 
De kinderen die onderwijs volgen aan de Ceder bezoeken met hun ouders kerken van verschillende signatuur. 

In het onderwijs staat de ontwikkeling van het kind centraal, zonder dat het kind de richting daarvanbepaalt: het is derhalve ‘kindgericht’, maar niet ‘kindgestuurd’.

De Ceder staat in principe open voor wie zich kan vinden in de onderwijsvisie en datgene wat is vastgelegd in reglementen.

Zie verder: www.ceder.nl

 
 

 

South Africa

Russia

Duitsland
Zwitserland
Frankrijk
Roemenie
Roemenie   

© 2012-2016 Kwa Sizabantu Zending mail ons