In Boskoop is de Internationale Christelijke School voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ‘De Ceder’ gevestigd, met tevens een dependance in Middelstum.

De Ceder is een christelijke basisschool, die eind jaren negentig is begonnen.

De school is een particuliere school en wordt dus niet bekostigd door de overheid maar uit oudercontributies.
Ouders die hun kinderen onderwijs op de Ceder laten volgen, voldoen aan de leerplichtwet.

Het streven van de school is om kleinschalig christelijk onderwijs te bieden, waarbij de Bijbel en de Bijbelse vorming geïntegreerd is in het onderwijs. De ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind en het opdoen van kennis en vaardigheden die het kind nodig heeft in de maatschappij, gaan hierbij hand in hand.

Er wordt vier dagen per week op school les gegeven. Op vrijdag voeren de kinderen thuis opdrachten uit.

Uitgangspunten en doel

De naam van de school is afkomstig van de Bijbelse ceder, een boom die onder andere genoemd wordt in
Psalm 92:13 “De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon; geplant in het huis des HEREN, groeien zij in de voorhoven van onze God.”
Het is onze wens dat onze kinderen dicht bij God zullen opgroeien.

Het ontstaan van de ‘De Ceder’ ontsprong aan de wens van de ouders om hun kinderen volgens de trits geloof-gezin-school op te voeden. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan een opvoeding die gefundeerd is op de normen en waarden die de Bijbel als Gods Woord ons leert. Dit is van belang in de leerstof, maar eveneens in de persoonlijke contacten tussen leerkrachten en kinderen en kinderen onderling.

Het doel van ons onderwijs is de kinderen de kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig en nuttig zijn in onze huidige maatschappij, maar altijd in samenhang met het doel dat God met ieder mens heeft: een leven tot Zijn eer.

De school is niet aan een bepaalde kerkelijke richting gebonden. Het initiatief voor de school is genomen door de Stichting Kwasizabantu Zending Nederland, een stichting die zich inzet voor de verkondiging van het Evangelie en zich verbonden weet met de gelijknamige Zuid-Afrikaanse zendingspost in Kwa Zulu-Natal. De kinderen die onderwijs volgen aan de Ceder bezoeken met hun ouders kerken van verschillende signatuur.

In het onderwijs staat de ontwikkeling van het kind centraal, zonder dat het kind de richting daarvan bepaalt: het is derhalve ‘kindgericht’, maar niet ‘kindgestuurd’.

De Ceder staat in principe open voor wie zich kan vinden in de onderwijsvisie en datgene wat is vastgelegd in reglementen.

Zie verder: www.ceder.nl