Over ons

Het woord ‘Kwasizabantu‘ komt uit de Zoeloetaal en betekent ‘plaats waar mensen hulp vinden’.

Gods werk onder de Zoeloes in het Zuidafrikaanse Kwasizabantu is in West-Europa niet onopgemerkt gebleven. Het werk groeide uit van een koestal tot een zendingshal op een terrein van ca. 350 ha met allerlei bedrijvigheid zoals: een ziekenhuis, een school, een garage, een timmerfabriek, een supermarkt, een hypermoderne melkveeboerderij met varkens en kippen, waar ook vruchtenyoghurt en zelfs frisdranken worden gemaakt, een waterfabriek en grote tuinderijen met eigen teelt. Duizenden mensen bezoeken de zondagse diensten.

Kwasizabantu is gelegen in de groene heuvels van Natal (Zuid-Afrika) en betekent ‘plaats waar mensen hulp vinden’. Uniek in de wereld, zegt een bekende Nederlandse voorganger. “Ik heb veel gereisd, over bijna alle werelddelen. Overal heb ik mensen ontmoet en ook christenen. Mensen van allerlei ras en huidkleur. Maar in Kwasizabantu heb ik echt ‘veranderde’ mensen ontmoet”.

opwekking 1

opwekking onder de zoeloes

opwekking 2

Hoe de opwekking begon

In 1955 begon Erlo Stegen onder de Zoeloes te werken. Door een vurige prediking trok hij grote scharen, maar hoe meer hij preekte, hoe minder de mensen er door geraakt werden. Hij voelde dat hem iets ontbrak. Er was een verschil met Johannes de Doper. Hij zocht dichtbevolkte streken op en de mensen kwamen steeds minder naar de diensten. Johannes ging naar de woestijn en toch stroomden de mensen erheen!

In 1966 kwam Erlo Stegen met een klein groepje Zoeloes bij elkaar in een koestal. Zij hadden gebeden of God onder de heidenen wilde werken, maar toen werd hen duidelijk dat God niet bij de heidenen wilde beginnen, maar bij hen. Erlo Stegen kwam tot de overtuiging dat hij zelf het grootste struikelblok was voor opwekking. Zijn zonden stonden de zegen van God in de weg.

“Na ongeveer anderhalve week, daalde God neer.”
De opwekking was begonnen. Het was alsof het gebed van Jesaja in vervulling ging: “Och dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet…” (Jes.64:1).

Onverwachts verscheen een tovenares. Op Erlo Stegens vraag wat zij zocht, antwoordde zij: “Ik zoek Jezus. Kan Hij mij verlossen? Ik ben gebonden met ketenen van de hel. Kan Hij deze ketenen verbreken?” “Als Jezus mij nu niet verlost, sterf ik en ga naar de hel.” Zij beleed haar zonden en werd bevrijd.

Een nieuw tijdperk brak aan. `s Morgens stonden er honderd tot tweehonderd mensen voor de deur. In grote aantallen kwamen ze, zelfs van heinde en verre. Sinds dit begin zijn vele mensen verlost door de Heere Jezus Christus.

De opwekking begon niet toen de eerste heidenen hunkerend naar verlossing kwamen opdagen, maar op het moment, dat de Heilige Geest gelovigen van hun zonde overtuigde, zodat zij hun schuld beleden en hun leven met God en elkaar in orde maakten. Zonde verhindert een opwekking. “Maak je leven met God in orde!” is Erlo Stegens boodschap!

Het getuigenis over het begin van opwekking kunt u uitgebreid lezen in het boek ‘Opwekking begint bij jezelf

Wat geloven wij

Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

Wij geloven (gebaseerd op de apostolische geloofsbelijdenis):

  1. De Heilige Schrift, zowel Oud als Nieuw Testament, als het geïnspireerde Woord van God, feilloos in haar grondtekst, de volledige openbaring van Gods wil voor onze zaligheid en de Goddelijke en uiteindelijke autoriteit voor heel het Christelijk geloof en leven.
  2. Er is Eén, en alleen maar één ware God: Schepper en Onderhouder van alle dingen, Almachtig, Alwetend, Onafhankelijk in Zijn bestaan (Self-existent), Onveranderlijk, Geest, Onbevattelijk, Eeuwig, Soeverein en Heerser van het universum, oneindig volmaakt in liefde, goedheid, heiligheid en rechtvaardigheid.
  3. In het ene Wezen of Zijn van God, bestaan drie onderscheiden, doch gelijke Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
  4. In het volledig God-zijn en volledig mens-zijn van Jezus Christus. Deze twee onderscheiden naturen, volkomen God en volkomen mens, zijn onscheidbaar verenigd in de ene Persoon.
  5. In Jezus Christus’ maagdelijke geboorte, Zijn zondeloze leven, Zijn dood aan het kruis voor onze zonden, begrafenis, lichamelijke opstanding uit de doden, hemelvaart (waar Hij zit aan de rechterhand van God, Hij is onze Hogepriester, Voorspraak, Zaligmaker en Heere), en in Zijn zichtbare en lichamelijke wederkomst.
  6. In de volledige Godheid en volledige persoonlijkheid van de Heilige Geest en Zijn werk in de wedergeboorte en heiliging, en in Zijn werk van het verenigen van Zijn Kerk.
  7. Dat mensen geschapen waren naar het beeld Gods, om God te verheerlijken en in gemeenschap met Hem te leven. Wij zijn echter in opstand tegen Hem gekomen en zijn nu zondaren van nature door eigen keuze. Daarom staan wij verdoemd voor God, verdienen Zijn toorn en zijn niet in staat om onszelf met Hem te verzoenen door enige vorm of hoeveelheid aan goede werken, verdiensten, of ceremonieën.
  8. Dat de zaligheid alleen uit genade en liefde van God is, door de herschepping van de Heilige Geest, berouw over de zonde en geloof in de Persoon en werk van de Heere Jezus Christus.
  9. In de lichamelijke opstanding uit de doden, van de gelovige tot eeuwige vreugde en gelukzaligheid met God, van de ongelovige tot oordeel en eeuwige bewuste straf en scheiding van God. Verder geloven wij in een bewuste existentie van alle zielen tussen dood en opstanding, van de gelovige in de hemel met God, van de ongelovige in Hades, gescheiden van God.
  10. In het bestaan van engelen en satan en zijn demonen. Engelen zijn persoonlijke geestelijke wezens in dienst van God. Satan en zijn demonen zijn persoonlijke geestelijke wezens die in rebellie met God, Zijn engelen en Zijn volk leven. Hun lot van eeuwige verdoemenis is bezegeld door Christus aan het kruis en autoriteit over hen en hun activiteiten is geschonken aan alle gelovigen.

FAQ’s

Veelgestelde vragen met betrekking tot de KSB zending en andere onderwerpen

1. Wat is de leer van Kwasizabantu?
Onze geloofsleer is evangelisch, verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis en een geloofsbelijdenis van 10 punten.

2. Hoe ziet Kwasizabantu zichzelf en haar opdracht?
Kwasizabantu bestaat in de eerste plaats uit zendingswerk. Onze primaire roeping is het Evangelie te verkondigen. Kwasizabantu functioneert ook als een gemeente. Het Woord wordt gepredikt, de sacramenten worden bediend en de kerkelijke tucht wordt gehandhaafd.
Wij zijn evangelisch in de leer maar we hebben gemeenschap met alle kinderen van God, die zich met de fundamenten van het christelijk geloof identificeren.
Nieuw bekeerden en mensen die door de zending hulp vinden worden aangemoedigd om in hun eigen kerk een zegen te zijn, als zij al tot een kerk behoren. Wanneer zij zich door God geleid weten om Kwasizabantu als hun gemeente te zien, dan zijn ze vrij om dat te doen, maar ze worden daar niet toe gedwongen. De gedachte dat de mens alleen zalig kan worden bij een bepaalde kerk of door een speciale leer, wijzen wij af.

3. Onze houding t.o.v. hedendaagse openbaringen?
Wij geloven dat God op een bijzondere wijze kan werken als Hij dat wil, maar de Bijbel geldt daarbij als de maatstaf voor waarheid. Wij identificeren onszelf niet met bijzondere openbaringen, omdat de Schrift compleet is en er niets aan toegevoegd hoeft te worden. Alle dromen, visioenen, etc., moeten aan de hand van Gods Woord getoetst worden.

4. Wat is jullie geloof ten opzichte van dromen, visioenen, etc.?
Alle dromen, visioenen ect. moeten getoetst worden of ze uit God zijn aan de hand van Zijn Woord. Kwasizabantu is voorzichtig met extreme denkbeelden en groeperingen die ‘speciale openbaringen’ ontvangen. Wij geloven niet dat verschijnselen zoals de ‘Toronto Blessing’ Bijbels zijn. Zulke bewegingen zijn symptomen van een honger onder vele christenen naar een grijpbaar bewijs van God. Echte bevrediging wordt in een persoonlijke relatie met Jezus Christus gevonden, en niet in sensationele ‘bovennatuurlijke’ ervaringen.

5. Wat is jullie standpunt ten opzichte van abortus?
Wij wijzen abortus af. In de wet van God is uitdrukkelijk geboden: “Gij zult niet doden”. Geweld tegen abortusklinieken en degenen die abortus plegen, keuren wij ook voor honderd procent af. Wij geloven dat abortusvoorstanders moord eisen, maar geloven ook, dat de kerk en de afzonderlijke christen niet het recht hebben om ‘Gods gericht’ zelf te voltrekken’.

6. Klopt de beschuldiging dat jullie bruiloften arrangeren?
Uitdrukkelijk niet! Geen dominee of christelijke leider heeft het recht om huwelijken te arrangeren. Een paar kan zielzorgelijke hulp ontvangen, maar een zielzorger mag aan hen niet voorschrijven wat de wil van God is.

7. Is Kwasizabantu exclusief?
Geen enkele kerk of gemeente – ook Kwasizabantu niet – heeft het recht om te zeggen dat zij alleen de waarheid in pacht heeft. Die gedachte wijzen wij dan ook absoluut af. Gods kinderen zijn verspreid over vele kerken en gemeenten.

8. Wat is jullie mening met betrekking tot de regering, politiek etc.?
Er zal altijd spanning blijven tussen de kerk van Jezus Christus en deze wereld. Als er geen spanning is, komt dat of doordat de regering totaal christelijk is, of doordat de kerk door de staat overheerst wordt. Spanning tussen deze twee gebieden is normaal, maar moet niet onnodig verergerd worden. De regering is door God ingesteld (zowel goede, als slechte regeringen) en zij moet in overeenstemming met Gods Woord gehoorzaamd worden (Romeinen 13).
De kerk hoort zich niet bezig te houden met opstand en revolutie; christenen horen aan zulke bewegingen niet deel te nemen of deze goed te keuren. Aan de andere kant moet de kerk zichzelf niet isoleren. Door zichzelf goed te verdiepen in de maatschappelijke problemen, kunnen christenen hun opdracht om ‘het licht der wereld en het zout der aarde’ te zijn, vervullen.

9. Hoe behoren christelijke leiders te functioneren?
Bijbels leiderschap komt voort uit geestelijke autoriteit. De werking van Gods kracht kan teruggedrongen worden, wanneer academische kwalificaties voorrang genieten boven geestelijke autoriteit.

10. Hoe ontstaat een opwekking?
Opwekking is de bijzondere gave van God aan Zijn volk. Geen mens kan door zijn eigen toedoen een opwekking organiseren, omdat het een soevereine handeling van God is. Dit neemt niet weg dat er in gehoorzaamheid aan Gods Woord grote zegen ligt. Wonderen, genezingen en andere bovennatuurlijk voorkomende dingen kunnen in opwekkingen plaatsvinden. Dit is echter niet het bewijs voor de echtheid van opwekking.